Poslednja izmena
30.01.2010

 

 

 

 DOKUMENTA    
 

ГРАД НОВИ САД
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЛИМАН“
Драге Спасић 1


 
 

П Р О Г Р А М

АКТИВНОСТИ САВЕТА ИЗАБРАНОГ НА НЕПОСРЕДНИМ ИЗБОРИМА, 16, МАЈА 2009. ГОДИНЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА И РАЗВОЈ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЛИМАН“ 

Савет Месне заједнице кој сачињавају, Марко Војновић, председник, Светлана Мујанович, потпредседница, чланови: Драгана Вуковић Војновић, Весна Влаисављевић, Вера Војт, Стеван Стакић, Иванка Станишич, Драган Стојановић, Дејан Стикић, Мирко Тадић и Џакулин Милана, те Надзорни одбор који сачињавају, Маја Умићевић, председница и чланови Светлана Чвокић и Александар Захаријевић, своју друштвену активност засниваће на програмским начелима и легалним оквирима који су регулисани Статутом Месне заједнице „Лиман“. Наш циљ је да Месну заједницу, као „организацију грађана“ усмеравамо на питања од непосредног заједничког животног интереса грађана, њихових жеља и цивилизацијске тежње да сваког дана живе боље и што удобније у урбаном амбијенту. Као V Месна заједница Града Новог Сада, чинимо праву висококомунално организовану градску средину, са седиштем Универзитета и скоро свих факултета које он, као високонаучна и образовна асоцијација окупља. На нашем подручју су лоциране мање компаније приватног бизниса: занатске радње, ресторани, трговине, кафићи итд. У нашој месној заједници налази се и Ђачко игралиште на којем своју активност одвија Фудбалски клуб „Индекс“ и Веслачки клуб „Данубиус“. Становници Месне заједнице „Лиман“ којих има преко 5000 чине грађани врло образовани са за видним степеном разумевања и поимања друштвених односа, људске толеранције, урбаног суживота и културе. Зато ћемо ми у нашој активности морати увек, полазити од ових чињеница, како би смо успели креирати и водити акције које ће допринети унапређењу друштвених односа, дајући тако свој допринос демократском развоју Града Новог Сада, као административног, културно-научног и привредно економског центра АП Војводине. То значи да стално морамо имати на уму његове основне цивилизацијске вредности као што су: култура заједничког живљења људи различитих националности, вероисповести, политичког опредељења, што у садашњем тренутку посебно тражи од нас да то сматрамо нашом предношћу и покретачком енергијом укупног развоја.

 

I

АКТИВНОСТ НА ПИТАЊИМА ОД ШИРЕГ ГРАДСКОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА

Месна заједница, односно њен Савет по својој суштини су „савест грађана“ са свим предностима и импликацијама коју ова премиса подразумева. У свом раду полазићемо од интереса и стављати на дневни ред питања која су преокупација грађана наших зграда улица и Месне заједнице као целине. Међутим, положај месне заједнице у систему организовања државе је са малим компетенцијама што је најважније нема скоро никакве расположиве ресурсе, за решавање реалних проблема са којима се грађани свакодневно сусрећу. Зато ће активност Савета бити окренута према вишим органима и ослоњена на програме и садржаје рада органа власти и на њихове ресурсе.

Одржаваћемо тесну сарадњу са Скупштином Града, Градским већем и градоначелником. Без обзира на садашњи систем пропорционалног избора, ми ћемо учинити све да „лоцирамо“ одборнике који гравитирању нашој месној заједници и тражити њихову непосредну ангажованост на нашем подручју. У томе рачунамо на помоћ одборничких група Скупштине града и залагаћемо се за организовање једанпут месечно „одборничког дана“ у седишту Месне заједнице, као облика за непосредни контакт и комуникацију са грађанима.

Сарадња са органима власт града подразумева следеће:

а) Прослеђивање иницијатива грађана и давања предлога за решавање актуелних проблема са којима се они суочавају, са упорним радом и залагањем да се ти проблеми стављају на дневни ред органа власти и решавају. Ми ћемо настојати да увек обједињујемо идеје и иницијативе, које потичу од грађана а односе се на шире друштвене проблеме та да их на право место доставимо односно презентују.

Институт „друштвене иницијативе“ који је услов за правилан и равномеран друштвено економски и демократски развој државе и друштва подстицаћемо и неговати дајући свој допринос, а то посебно зато што смо демократе и што верујемо у савремене и демократски развој државе и друштва.

б) Радићемо на спровођењу и реализацији закона, одлука, програма и упутстава које доносе државни органи у складу са нашим реалним могућностима и надлежностима. У том контексту тражићемо потребан степен комуникације, пре свега са органима и носиоцима власти у граду и друштву шире.

Тражићемо одржавање састанака, саветовања, председника савета и чланова савета месних заједница на нивоу града са градоначелником, председником Скупштине града, начелницима управа градских служби, директорима јавних комуналних предузећа, културних и образовних институција итд.

в) Тражићемо побољшање услова рада МЗ као што су набавка компјутера и пратеће опреме и бољег намештаја, те редовно кречење и одржавање просторија. Будући да смо једна од ретких канцеларија месне заједнице која није опремљена компјутером а показује се да је компјутер са опремом неопходно потребан што ће морати да се купи из средстава буџета или од стране донатора.

г) Залагаћемо се за сарадњу наше МЗ са другим месним заједницама у граду а и шире, пошто имамо у граду месних заједница које су развиле своје активности кроз неке специфичне манифестације, па се треба користити њиховим искуствима како би смо и ми на Лиману дошли до одређене наше специфичне манифестације. Тако на пример, неопростиво је да МЗ „Лиман“ не учествује у манифестацији друге две МЗ Лимана, „24 часа Лимана“. У ову менифестацију морамо се одмах укључити. Инсистираћемо и радити на поновном оживљавању манифестације „Лиманске летње игре“, као својеврсног облика спортског и културног ангажовања младих.

II

ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И БОРБА ЗА ЕКОЛОШКУ КУЛТУРУ ЖИВЉЕЊА.

Изградња и одржавање комуналних објеката: водовод и канализација, коловоз и тротоари, топловодна мрежа, одржавање чистоће и објеката за одлагање смећа, проширење зелених површина и одржавање постојећих уређење и одржавање паркинг простора, чини и чиниће окосницу активности Савета и свих облика организовања месне заједнице.

- већ сада треба радити на плану инвестиција и одржавање инфраструктуре за 2010. годину. Урађен је план за 2009. и изнете су одређене потребе као што су обнављање и изградња тротоара, уређење паркинга, а као крупно питање инвестиционог улагања је изградња колектора како би се решили проблеми канализације у једном делу улице Вељка Петровића. Тај пројекат ће морати ући у план за 2010. годину.

Значи, наше активности ће се огледати у благовременој изради планова инвестиција и одржавање комуналних објеката и даљим упорним залагањем код јавног предузећа „Завод за изградњу града“, да то унесе у своје планове, обезбеди средства и спроведе изградњу или обнову одговарајућег објекта.

- ПАРКИН ПРОСТОР ПОСТАЈЕ ОЗБИЉАН ПРОЛЕМ И НА ЛИМАНУ

Зато ћемо се залагати за изградњу нових паркинг простора ге за то постоје услови. Тражићемо изградњу модерног паркинг простора на садашњем импровизованом паркингу у улици Вељка Петровића, односно на простору између Сунчаног кеја и Драге Спасић.

Код ЈКП „Паркинг сервис“ инсистирати на проширењу означених појединих делова простора испред зграда за паркинг, на пример у улици Вељка Петровића и других.

- ОДЛАГАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Лиман спада у делове града, где је комунална култура на задовољавајућем нивоу што је одраз културног нивоа грађана, али и уређене инфраструктуре. ЈЈКП „Чистоћа“ што треба истаћи, добро обавља свој посао – интервали одношења смећа су врло добри, а значајно је и то што њихови радници преко дана системом „пецања“ отпадака чине наше улице и простор око зграда чистим.

Треба системом стационара – кућица за контејнере, решити проблем сталног „шетања“ контејнера дуж улица, што производи доста проблема за јавну хигијену. У нашим инвестиционим програмима тражити од ЗИГ-а да се то уврсти у план и у свим улицама саграде контејнер – стационари.

Морамо се укључити у покрет „Очистимо Србију“. У том контексту организовати годишње акције „Очистимо Лиман“ где би требало мобилисати грађане, а посебно младе и очистити цео простор, а посебно кад је реч о кеју и околини купалишта Штранд.

- БОРБА ПРОТИВ ГРАФИТА

Покренути и водити сталну акцију чишћење зграда од графита. За то користи савремена технолошка достигнућа и ангажовати скупштине стамбених зграда да учествују станари а и зграде да учествују са метеријалним средствима. За ово ће бити потребно урадити конкретан, реалан план и кренути у акцију.

Даћемо иницијативу и залагати се да се у граду и у нашој МЗ у перспективи поставе панои за писање графита као својеврсног облика изражавање политичких и других ставова грађана.

- СТАЛНО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У СВИМ УЛИЦАМА, УКРАШАВАЊЕ БАЛКОНА ЦВЕЋЕМ ШТО ЈЕ ТРАДИЦИЈА НАШЕГ ГРАДА И ОВОГ ПОДНЕБЉА

У подстицању грађана на ове активности увести награду за Дан МЗ за најлепше уређен балкон или околину око зграде и додељивати је највреднијим домаћицама односно домаћинима.

III

РАЗВОЈ ПРИВАТНОГ БИЗНИСА И ПРОБЛЕМ НЕЛЕГАЛНЕ ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

На подручју МЗ „Лиман“ приватни бизнис се одвија преко агенција, занатских радњи, трговина, кафића и ресторана, којих има регистрованих око 30. Доминантан утицај у снабдевању грађана робом широке потрошње имају „Меркатор – Рода“ и „Подунавље“ са својим продајним објектима, док са воћем и поврћем деценијама грађане снабдева приватник са својим киоском „Џафер“.

Савет МЗ ће, у границама својих овлашћења, подстицати и подржавати развој приватног предузетништва и то све оне који послују у складу са законима, односно поштују законске прописе у свом раду. Савет МЗ мора да буде консултован око издавања постојећих или изградње нових објеката за привредне активности. Са постојећим предузетницима потребно је успоставити и одржавати контакт и сарадњу, са циљем да њихова приватна иницијатива добије правилан третман од стране грађана и да се они укључе у одржавање комуналне и еколошке хигијене и да својим средствима потпомажу наше активности. То је услов да се више уклопе у своје окружење и тако ће боље бити прихваћени од грађана, својих комшија.

Проблем „зелене пијаце“ и даље је иритирајућа појава код доброг боја грађана који се свакодневно јављају Месној заједници. Ми не можемо нити хоћемо подржавати нехигијенску продају пољопривредних производа пре свега. Наш напор ће бити усмерен на свођење тих продаја у законске оквире и према свим стандардима које прописује наш град. Решење видимо у постављању киоска, где је то урбанистички могуће и дозвољено и да се у њима врши продаја одговарајућих роба. У том контексту Савет ће сарађивати са Урбанистичким заводом и Заводом за изградњу града и ЈК П „Тржница“.

ЈКП „Водовод и канализација „ чија је фабрика воде лоцирана код нас, мора својом развојном и пословном политиком да то учини као предност за грађење наше МЗ, а не како је сада, да стално са њима имамо неке проблеме: прљају околне улице, нова фабрика производи енормну буку и ремети јавни ред итд. те проблеме а посебно акутни проблем буке морамо решавати у сарадњи са њиховим пословодством и органима у граду.

IV

ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАЛНО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ВИШИ НИВО КОЛЕКТИВНОГ, УРБАНОГ НАЧИНА ЖИВЉЕЊА И СТАНОВАЊА

Још увек смо суочени са противречним схватањем приватног власништва над становима и ширим интересом заједничког становања. Сви су брзо прихватили станове као своје власништво и тако се према њему и односе, а зграду као целину и инфраструктуру иако заједничку потребу, као нешто туђе, друштвено, државно. Из оваквог схватања имплицира запуштеност улаза, ходника, бициклана, пропадање кровова итд. Чињеница је да је прошлих година уређено доста улаза, реконструисане електро, водоводне и топлотне инсталације, инсталирани су интерфони, а понегде и видео надзор.

Безбедност у становима и зградама је доста алармантна. Провала у ставе и крађе те пресретање станара су доста учестали.

Савет Месне заједнице ће кроз своје активности у борби за промену постојећег стања негујући облик састанака са председиницма зграда и повременим стручним саветовањима с компетентним стручњацима покретати и давати иницијативу за подизање нивоа безбеднијег живота у нашим зградама и целом кварту.

Покренућемо акцију „Увођење видео назора“ у свим зградама. У ту сврху сагледати тржишне услове и путем масовније набавке, учинити инсталирање модерног видео назора прихватљивим свим зградама где скупштине станара донесу одлуке о његовом инсталирању.

Посебан проблем представља притвпожарна заштита, која се налази у хаотичном стању. Иако су наше зграде приликом градње све добиле инсталације за прикључење противпожарних црева, тих црева ретко где их има јер су покрадена, а инсталације запуштене. Притовпожарни апарати, исправни, баждарени су реткост у зградама. Ово стање мора да брине сваког власника и станара јер су појаве пожара у зградама колективног становања врло честа и представља врло озбиљну урбану опасност.

Покренућемо и водити акцију „противпожарни апарат и црево за гашење пожара, на сваком спрату зграде“.

V

ДРУШТВЕНА БРИГА
О ДЕЦИ, ОМЛАДИНИ И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ГРАЂАНИМА.

Месна заједница, као асоцијација грађана, може бити јак морални фактор у борби за бригу о деци, старим и изнемоглим, социјално угроженим, а нарочит допринос може дати у васпитању и усмеравању омладине.

Талас савремених зала: дрога, алкохол, пушење, разбојништва итекако угрожава младе наше месне заједнице. То је ескалирало да је врло велика забринутост и неспокој завладала међу грађанима, а нарочито родитељима деце. Против овог друштво се може изборити само организованом укупном друштвеном акцијом. Подржаћемо напоре свих друштвених асоцијација које у нашем граду и шире у друштву организују и воде акције у борби против ових појава.

ШТА МИ МОЖЕМО КОНКРЕТНИЈЕ УРАДИТИ?

Радићемо на организовању саветовања и скупова, на ове теме како би грађани били у прилици да више схвате димензију зла и како се они могу укључити у борбу против њега.

Иницираћемо у граду да се више прошири маркетинг у борби против ових појава да се где год је могуће постављају панои на фреквентним местима: СТОП ДРОГИ...

Код министарства унутрашњих послова инсистирати на увођењу нашег полицајца – уличног позорника. Тражићемо од њих повећано присуство броја полицајаца у нашем региону и успоставити већ сарадњу са њима развијајући свест о заједничиком интересу у борби за безбедност у свакој згради улици и шире.

Адекватним маркетингом популарисати литературу, филмове, позоришне представе који третирају и садржајније говоре о овом злу, и начину борбе. Подржати приказивање престава као што је „Случај Кристијане Ф“ који је произвео Културни центар Рума, а награђена је специјалном наградом на „Мајским сусретима – Инђија 2009“, као изузетно остварење на ову тему и то на пример у школи Јован Поповић.

Све више је и у нашој МЗ грађана који тешко живе иако немамо изразито тешких социјалних случајева. Морамо кроз нашу активност бити у сталном контакту са нашим грађанима, пратити социјално стање те где је то год могуће тражити код разних фондова и донатора материјалну помоћ и проследити је нашим грађанима којима је она потребна.

ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

У нашој месној заједници изграђена су два дечја игралишта која нису довољна за игру деце, али на жалост и она се налазе у лошем стању а наричито оно на Сунчаном кеју. Проблем се огеда у томе што неодговорни грађани, пре свега из редова младих, уништавају та игралишта, а ЗИГ који треба да их одржава врло споро интервенише са поправкама. Управо ових дана тражили смо и јако инсистрали да се изврши реконструкција тих дечјих објеката, јер у овом стању она су опасна и постоји могућност за повређиванје деце.

Имамо обећање од ЗИГ-а да ће завршити поправку ових игралишта и то почетком јула. Савет Месне заједнице ће стално инсистирати код надлежних да се изгради још које игаралиште за децу, а посебно ћемо морати бити упорни да се ови објекти редовно оджавају , како би могли служити намени тј. игри наше деце.

VI

ПРОСЛАВА 10. НОВЕМРА – ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На 10. новембар који је значајан дан за нашу МЗ, треба гледати као на прилику да се путем разних манифестација грађани подсете на своју основну асоцијацију, као облик организовања друштва и државе, на своју месну заједницу. У том контексту треба организовати културне и спортске манифестације.

  • организовати турнир у малом фудбалу, шаховски турнир и друге турнире, пре свега за децу и омладину.

  • ПОЗОРИШНО ВЕЧЕ

У сарадњи са Српским народним позориштем организовати позоришно вече за грађане МЗ у СНП. То вече да се прикаже представа специјално за наше грађане као на пример „Брод за лутке“ или „Је ли било кнежеве вечере“. На представу позвати становнике МЗ а пре свега све оне који су изашли на изборе 16. маја.

ОДРЖАТИ ЗАВРШНУ СВЕЧАНОСТ ПОД МОТОМ: „ЛИМАН НАШ ДА УЧИНИМО СПОКОЈНИМ, КУЛТУРНИМ, МИРНИМ, ТОЛЕРАНТНИМ, УЧИНИМО ГА ПРОШИРЕНОМ ПОРОДИЦОМ НАШОМ“

Манифестацију организовати у ресторану „Плеј Оф“ 10. новембра са програмом:

  • пригодна беседа председника Савета или неког од чланова Савета МЗ.

  • Културно уметнички програм

  • додељивање награде МЗ и то за најлепши цветни балкон

  • извидети могућности да се награде поједини радници и ствараоци, најзаслужнији из јавних предузећа и јавних служби који обављају своју дужност на нашем подручју, као што су Градска чистоћа, Ревност, Стан, најбољи полицајац, најбољи председник зграде итд.

У циљу подстицања стваралаштва младих, а који теже постижу афирмацију МЗ ће организовати промоцију младих уметника, на пример, организацијом изложбе неког од ликовних стваралаца наше средине, или вршити промоцију прве књиге и слично.

Смисао организовања оваквих програма је у афирмацији улоге МЗ и везивању свих оних од којих зависи наша програмска активност да буду више заинтересовани за обављање својих послова а у корист наших грађана. Да би спровели ове наше намере биће потребно тражити помоћ од донатора и спонзора, а то подразумева да успоставимо контакт са друштвеним фондовима који делују у нашем граду и шире.

VII

МЕТОД РАДА САВЕТА И ОБЈЕДИЊАВАЊА СВИХ СУБЈКАТА МЗ

Савет ће на реализацији овог програма и уопште, у вршењу своје друштвене функције, које су нам поверили грађани на непосредним изборима и то њих 620, радити кроз пленарне седнице Савета, а и свакодневним појединачним ангажовањем, према реалним могућностима, на решавању конкретних проблема грађана и МЗ.

Савет ће формирати своја радна тела која ће сачињавати чланови Савета и други грађани за следеће области:

I Активност на питањима од ширег градског и друштвеног значаја

II Изградња и одржавање комуналне инфраструктуре и борба з еколошку културу живљења

III Развој приватног бизниса и проблем нелегалне продаје пољопривредних производа – зелена пијаца

IV Одржавање стамбених зграда и борба за виши ниво колективног и урбаног начина живљења и становања.

V Друштвена брига о деци , омладини и социјално угроженим грађанима.

VI Прослава 10 новембра, Дана МЗ

Чланови Савета МЗ ће се определити у којој од ових области, наравно према афинитету, желе да се више ангажују, а на бази тог опредељења Савет ће именовати руководиоце радних група.


***

 

Предлог овог програма Свет ће размотрити и усвојити на седници која ће бити одржана 26. јуна 2009. године. Он је подстицај и оквир за који рачунамо да је реалан, а биће реализован онолико колико се сви чланови Савета буду радно и непосредно ангажовали, а нарочити анимирајући грађане да узму учешће у његовој реализацији.

На Свету је да учини оно што је могуће и што од нас зависи, а наравно да ће глобалне и друштвене прилике, а нарочито носиоци власти у граду, много утицати на реализацију овог у први мах амбициозног а и реалног програма активности Савета. Уверени смо да чемо учинити неке помаке и да ћемо оправдати поверење наших бирача 

Председник САВЕТА МЗ 

Марко Војновић

 

vrh strane

 

Preuzmite dokument u sledećim formatima:

DOC

PDF