Poslednja izmena
30.01.2010

 

 

 

 DOKUMENTA  
Komentari
PROGRAM SAVETA
 
 

30.01.2010

GRAD NOVI SAD
MESNA ZAJEDNICA „LIMAN“ Drage Spasić 1


(Prečišćen tekst, usvojen na sednici saveta 1. jula 2009.)


P R O G R A M
AKTIVNOSTI SAVETA IZABRANOG NA NEPOSREDNIM IZBORIMA, 16, MAJA 2009. GODINE ZA UNAPREĐENjE DRUŠTVENIH ODNOSA I RAZVOJ MESNE ZAJEDNICE „LIMAN“

Savet Mesne zajednice koj sačinjavaju, Marko Vojnović, predsednik, Svetlana Mujanovič, potpredsednica, članovi: Dragana Vuković Vojnović, Vesna Vlaisavljević, Vera Vojt, Stevan Stakić, Ivanka Stanišič, Dragan Stojanović, Dejan Stikić, Mirko Tadić i Džakulin Milana, te Nadzorni odbor koji sačinjavaju, Maja Umićević, predsednica i članovi Svetlana Čvokić i Aleksandar Zaharijević, svoju društvenu aktivnost zasnivaće na programskim načelima i legalnim okvirima koji su regulisani Statutom Mesne zajednice „Liman“. Naš cilj je da Mesnu zajednicu, kao „organizaciju građana“ usmeravamo na pitanja od neposrednog zajedničkog životnog interesa građana, njihovih želja i civilizacijske težnje da svakog dana žive bolje i što udobnije u urbanom ambijentu. Kao V Mesna zajednica Grada Novog Sada, činimo pravu visokokomunalno organizovanu gradsku sredinu, sa sedištem Univerziteta i skoro svih fakulteta koje on, kao visokonaučna i obrazovna asocijacija okuplja. Na našem području su locirane manje kompanije privatnog biznisa: zanatske radnje, restorani, trgovine, kafići itd. U našoj mesnoj zajednici nalazi se i Đačko igralište na kojem svoju aktivnost odvija Fudbalski klub „Indeks“ i Veslački klub „Danubius“. Stanovnici Mesne zajednice „Liman“ kojih ima preko 5000 čine građani vrlo obrazovani sa za vidnim stepenom razumevanja i poimanja društvenih odnosa, ljudske tolerancije, urbanog suživota i kulture. Zato ćemo mi u našoj aktivnosti morati uvek, polaziti od ovih činjenica, kako bi smo uspeli kreirati i voditi akcije koje će doprineti unapređenju društvenih odnosa, dajući tako svoj doprinos demokratskom razvoju Grada Novog Sada, kao administrativnog, kulturno-naučnog i privredno ekonomskog centra AP Vojvodine. To znači da stalno moramo imati na umu njegove osnovne civilizacijske vrednosti kao što su: kultura zajedničkog življenja ljudi različitih nacionalnosti, veroispovesti, političkog opredeljenja, što u sadašnjem trenutku posebno traži od nas da to smatramo našom prednošću i pokretačkom energijom ukupnog razvoja.
 

I
AKTIVNOST NA PITANjIMA OD ŠIREG GRADSKOG I DRUŠTVENOG ZNAČAJA

Mesna zajednica, odnosno njen Savet po svojoj suštini su „savest građana“ sa svim prednostima i implikacijama koju ova premisa podrazumeva. U svom radu polazićemo od interesa i stavljati na dnevni red pitanja koja su preokupacija građana naših zgrada ulica i Mesne zajednice kao celine. Međutim, položaj mesne zajednice u sistemu organizovanja države je sa malim kompetencijama što je najvažnije nema skoro nikakve raspoložive resurse, za rešavanje realnih problema sa kojima se građani svakodnevno susreću. Zato će aktivnost Saveta biti okrenuta prema višim organima i oslonjena na programe i sadržaje rada organa vlasti i na njihove resurse.

Održavaćemo tesnu saradnju sa Skupštinom Grada, Gradskim većem i gradonačelnikom. Bez obzira na sadašnji sistem proporcionalnog izbora, mi ćemo učiniti sve da „lociramo“ odbornike koji gravitiranju našoj mesnoj zajednici i tražiti njihovu neposrednu angažovanost na našem području. U tome računamo na pomoć odborničkih grupa Skupštine grada i zalagaćemo se za organizovanje jedanput mesečno „odborničkog dana“ u sedištu Mesne zajednice, kao oblika za neposredni kontakt i komunikaciju sa građanima.

Saradnja sa organima vlast grada podrazumeva sledeće:

a) Prosleđivanje inicijativa građana i davanja predloga za rešavanje aktuelnih problema sa kojima se oni suočavaju, sa upornim radom i zalaganjem da se ti problemi stavljaju na dnevni red organa vlasti i rešavaju. Mi ćemo nastojati da uvek objedinjujemo ideje i inicijative, koje potiču od građana a odnose se na šire društvene probleme ta da ih na pravo mesto dostavimo odnosno prezentuju.

Institut „društvene inicijative“ koji je uslov za pravilan i ravnomeran društveno ekonomski i demokratski razvoj države i društva podsticaćemo i negovati dajući svoj doprinos, a to posebno zato što smo demokrate i što verujemo u savremene i demokratski razvoj države i društva.

b) Radićemo na sprovođenju i realizaciji zakona, odluka, programa i uputstava koje donose državni organi u skladu sa našim realnim mogućnostima i nadležnostima. U tom kontekstu tražićemo potreban stepen komunikacije, pre svega sa organima i nosiocima vlasti u gradu i društvu šire.

Tražićemo održavanje sastanaka, savetovanja, predsednika saveta i članova saveta mesnih zajednica na nivou grada sa gradonačelnikom, predsednikom Skupštine grada, načelnicima uprava gradskih službi, direktorima javnih komunalnih preduzeća, kulturnih i obrazovnih institucija itd.

v) Tražićemo poboljšanje uslova rada MZ kao što su nabavka kompjutera i prateće opreme i boljeg nameštaja, te redovno krečenje i održavanje prostorija. Budući da smo jedna od retkih kancelarija mesne zajednice koja nije opremljena kompjuterom a pokazuje se da je kompjuter sa opremom neophodno potreban što će morati da se kupi iz
sredstava budžeta ili od strane donatora.

g) Zalagaćemo se za saradnju naše MZ sa drugim mesnim zajednicama u gradu a i šire, pošto imamo u gradu mesnih zajednica koje su razvile svoje aktivnosti kroz neke specifične manifestacije, pa se treba koristiti njihovim iskustvima kako bi smo i mi na Limanu došli do određene naše specifične manifestacije. Tako na primer, neoprostivo je da MZ „Liman“ ne učestvuje u manifestaciji druge dve MZ Limana, „24 časa Limana“. U ovu menifestaciju moramo se odmah uključiti. Insistiraćemo i raditi na ponovnom oživljavanju manifestacije „Limanske letnje igre“, kao svojevrsnog oblika sportskog i kulturnog angažovanja mladih.


II
IZGRADNjA I ODRŽAVANjE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I BORBA ZA EKOLOŠKU KULTURU ŽIVLjENjA.

Izgradnja i održavanje komunalnih objekata: vodovod i kanalizacija, kolovoz i trotoari, toplovodna mreža, održavanje čistoće i objekata za odlaganje smeća, proširenje zelenih površina i održavanje postojećih uređenje i održavanje parking prostora, čini i činiće okosnicu aktivnosti Saveta i svih oblika organizovanja mesne zajednice.

- već sada treba raditi na planu investicija i održavanje infrastrukture za 2010. godinu. Urađen je plan za 2009. i iznete su određene potrebe kao što su obnavljanje i izgradnja trotoara, uređenje parkinga, a kao krupno pitanje investicionog ulaganja je izgradnja kolektora kako bi se rešili problemi kanalizacije u jednom delu ulice Veljka Petrovića. Taj projekat će morati ući u plan za 2010. godinu.

Znači, naše aktivnosti će se ogledati u blagovremenoj izradi planova investicija i održavanje komunalnih objekata i daljim upornim zalaganjem kod javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“, da to unese u svoje planove, obezbedi sredstva i sprovede izgradnju ili obnovu odgovarajućeg objekta.

- PARKIN PROSTOR POSTAJE OZBILjAN PROLEM I NA LIMANU

Zato ćemo se zalagati za izgradnju novih parking prostora ge za to postoje uslovi. Tražićemo izgradnju modernog parking prostora na sadašnjem improvizovanom parkingu u ulici Veljka Petrovića, odnosno na prostoru između Sunčanog keja i Drage Spasić.
Kod JKP „Parking servis“ insistirati na proširenju označenih pojedinih delova prostora ispred zgrada za parking, na primer u ulici Veljka Petrovića i drugih.

- ODLAGANjE I ODNOŠENjE SMEĆA

Liman spada u delove grada, gde je komunalna kultura na zadovoljavajućem nivou što je odraz kulturnog nivoa građana, ali i uređene infrastrukture. JJKP „Čistoća“ što treba istaći, dobro obavlja svoj posao – intervali odnošenja smeća su vrlo dobri, a značajno je i to što njihovi radnici preko dana sistemom „pecanja“ otpadaka čine naše ulice i prostor oko zgrada čistim.

Treba sistemom stacionara – kućica za kontejnere, rešiti problem stalnog „šetanja“
kontejnera duž ulica, što proizvodi dosta problema za javnu higijenu. U našim investicionim programima tražiti od ZIG-a da se to uvrsti u plan i u svim ulicama sagrade kontejner – stacionari.

Moramo se uključiti u pokret „Očistimo Srbiju“. U tom kontekstu organizovati godišnje akcije „Očistimo Liman“ gde bi trebalo mobilisati građane, a posebno mlade i očistiti ceo prostor, a posebno kad je reč o keju i okolini kupališta Štrand.

- BORBA PROTIV GRAFITA

Pokrenuti i voditi stalnu akciju čišćenje zgrada od grafita. Za to koristi savremena tehnološka dostignuća i angažovati skupštine stambenih zgrada da učestvuju stanari a i zgrade da učestvuju sa meterijalnim sredstvima. Za ovo će biti potrebno uraditi konkretan, realan plan i krenuti u akciju.

Daćemo inicijativu i zalagati se da se u gradu i u našoj MZ u perspektivi postave panoi za pisanje grafita kao svojevrsnog oblika izražavanje političkih i drugih stavova građana.

- STALNO ZALAGANjE ZA PROŠIRENjE ZELENIH POVRŠINA U SVIM ULICAMA, UKRAŠAVANjE BALKONA CVEĆEM ŠTO JE TRADICIJA NAŠEG GRADA I OVOG PODNEBLjA

U podsticanju građana na ove aktivnosti uvesti nagradu za Dan MZ za najlepše uređen balkon ili okolinu oko zgrade i dodeljivati je najvrednijim domaćicama odnosno domaćinima.

III
RAZVOJ PRIVATNOG BIZNISA I PROBLEM NELEGALNE PRODAJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA – ZELENA PIJACA

Na području MZ „Liman“ privatni biznis se odvija preko agencija, zanatskih radnji, trgovina, kafića i restorana, kojih ima registrovanih oko 30. Dominantan uticaj u snabdevanju građana robom široke potrošnje imaju „Merkator – Roda“ i „Podunavlje“ sa svojim prodajnim objektima, dok sa voćem i povrćem decenijama građane snabdeva privatnik sa svojim kioskom „Džafer“.

Savet MZ će, u granicama svojih ovlašćenja, podsticati i podržavati razvoj privatnog preduzetništva i to sve one koji posluju u skladu sa zakonima, odnosno poštuju zakonske propise u svom radu. Savet MZ mora da bude konsultovan oko izdavanja postojećih ili izgradnje novih objekata za privredne aktivnosti. Sa postojećim preduzetnicima potrebno je uspostaviti i održavati kontakt i saradnju, sa ciljem da njihova privatna inicijativa dobije pravilan tretman od strane građana i da se oni uključe u održavanje komunalne i ekološke higijene i da svojim sredstvima potpomažu naše aktivnosti. To je uslov da se više uklope u svoje okruženje i tako će bolje biti prihvaćeni od građana, svojih komšija.
Problem „zelene pijace“ i dalje je iritirajuća pojava kod dobrog boja građana koji se svakodnevno javljaju Mesnoj zajednici. Mi ne možemo niti hoćemo podržavati nehigijensku prodaju poljoprivrednih proizvoda pre svega. Naš napor će biti usmeren na svođenje tih prodaja u zakonske okvire i prema svim standardima koje propisuje naš grad. Rešenje vidimo u postavljanju kioska, gde je to urbanistički moguće i dozvoljeno i da se u njima vrši prodaja odgovarajućih roba. U tom kontekstu Savet će sarađivati sa Urbanističkim zavodom i Zavodom za izgradnju grada i JK P „Tržnica“.

JKP „Vodovod i kanalizacija „ čija je fabrika vode locirana kod nas, mora svojom razvojnom i poslovnom politikom da to učini kao prednost za građenje naše MZ, a ne kako je sada, da stalno sa njima imamo neke probleme: prljaju okolne ulice, nova fabrika proizvodi enormnu buku i remeti javni red itd. te probleme a posebno akutni problem buke moramo rešavati u saradnji sa njihovim poslovodstvom i organima u gradu.

IV
ODRŽAVANjE STAMBENIH ZGRADA I STALNO ZALAGANjE ZA VIŠI NIVO KOLEKTIVNOG, URBANOG NAČINA ŽIVLjENjA I STANOVANjA

Još uvek smo suočeni sa protivrečnim shvatanjem privatnog vlasništva nad stanovima i širim interesom zajedničkog stanovanja. Svi su brzo prihvatili stanove kao svoje vlasništvo i tako se prema njemu i odnose, a zgradu kao celinu i infrastrukturu iako zajedničku potrebu, kao nešto tuđe, društveno, državno. Iz ovakvog shvatanja implicira zapuštenost ulaza, hodnika, biciklana, propadanje krovova itd. Činjenica je da je prošlih godina uređeno dosta ulaza, rekonstruisane elektro, vodovodne i toplotne instalacije, instalirani su interfoni, a ponegde i video nadzor.

Bezbednost u stanovima i zgradama je dosta alarmantna. Provala u stave i krađe te presretanje stanara su dosta učestali.

Savet Mesne zajednice će kroz svoje aktivnosti u borbi za promenu postojećeg stanja negujući oblik sastanaka sa predsedinicma zgrada i povremenim stručnim savetovanjima s kompetentnim stručnjacima pokretati i davati inicijativu za podizanje nivoa bezbednijeg života u našim zgradama i celom kvartu.

Pokrenućemo akciju „Uvođenje video nazora“ u svim zgradama. U tu svrhu sagledati tržišne uslove i putem masovnije nabavke, učiniti instaliranje modernog video nazora prihvatljivim svim zgradama gde skupštine stanara donesu odluke o njegovom instaliranju.

Poseban problem predstavlja pritvpožarna zaštita, koja se nalazi u haotičnom stanju. Iako su naše zgrade prilikom gradnje sve dobile instalacije za priključenje protivpožarnih creva, tih creva retko gde ih ima jer su pokradena, a instalacije zapuštene. Pritovpožarni aparati, ispravni, baždareni su retkost u zgradama. Ovo stanje mora da brine svakog vlasnika i stanara jer su pojave požara u zgradama kolektivnog stanovanja vrlo česta i predstavlja vrlo ozbiljnu urbanu opasnost.

Pokrenućemo i voditi akciju „protivpožarni aparat i crevo za gašenje požara, na svakom spratu zgrade“.

V
DRUŠTVENA BRIGA O DECI, OMLADINI I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA.
 

Mesna zajednica, kao asocijacija građana, može biti jak moralni faktor u borbi za brigu o deci, starim i iznemoglim, socijalno ugroženim, a naročit doprinos može dati u vaspitanju i usmeravanju omladine.

Talas savremenih zala: droga, alkohol, pušenje, razbojništva itekako ugrožava mlade naše mesne zajednice. To je eskaliralo da je vrlo velika zabrinutost i nespokoj zavladala među građanima, a naročito roditeljima dece. Protiv ovog društvo se može izboriti samo organizovanom ukupnom društvenom akcijom. Podržaćemo napore svih društvenih asocijacija koje u našem gradu i šire u društvu organizuju i vode akcije u borbi protiv ovih pojava.

ŠTA MI MOŽEMO KONKRETNIJE URADITI?

Radićemo na organizovanju savetovanja i skupova, na ove teme kako bi građani bili u prilici da više shvate dimenziju zla i kako se oni mogu uključiti u borbu protiv njega.
Iniciraćemo u gradu da se više proširi marketing u borbi protiv ovih pojava da se gde god je moguće postavljaju panoi na frekventnim mestima: STOP DROGI...

Kod ministarstva unutrašnjih poslova insistirati na uvođenju našeg policajca – uličnog pozornika. Tražićemo od njih povećano prisustvo broja policajaca u našem regionu i uspostaviti već saradnju sa njima razvijajući svest o zajedničikom interesu u borbi za bezbednost u svakoj zgradi ulici i šire.

Adekvatnim marketingom popularisati literaturu, filmove, pozorišne predstave koji tretiraju i sadržajnije govore o ovom zlu, i načinu borbe. Podržati prikazivanje prestava kao što je „Slučaj Kristijane F“ koji je proizveo Kulturni centar Ruma, a nagrađena je specijalnom nagradom na „Majskim susretima – Inđija 2009“, kao izuzetno ostvarenje na ovu temu i to na primer u školi Jovan Popović.

Sve više je i u našoj MZ građana koji teško žive iako nemamo izrazito teških socijalnih slučajeva. Moramo kroz našu aktivnost biti u stalnom kontaktu sa našim građanima, pratiti socijalno stanje te gde je to god moguće tražiti kod raznih fondova i donatora materijalnu pomoć i proslediti je našim građanima kojima je ona potrebna.

DEČJA IGRALIŠTA

U našoj mesnoj zajednici izgrađena su dva dečja igrališta koja nisu dovoljna za igru dece, ali na žalost i ona se nalaze u lošem stanju a naričito ono na Sunčanom keju. Problem se ogeda u tome što neodgovorni građani, pre svega iz redova mladih, uništavaju ta igrališta, a ZIG koji treba da ih održava vrlo sporo interveniše sa popravkama. Upravo ovih dana tražili smo i jako insistrali da se izvrši rekonstrukcija tih dečjih objekata, jer u ovom stanju ona su opasna i postoji mogućnost za povređivanje dece.

Imamo obećanje od ZIG-a da će završiti popravku ovih igrališta i to početkom jula. Savet Mesne zajednice će stalno insistirati kod nadležnih da se izgradi još koje igaralište za decu, a posebno ćemo morati biti uporni da se ovi objekti redovno odžavaju , kako bi mogli služiti nameni tj. igri naše dece.

VI
RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI, KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA I RAD NA MEDIJSKOJ PODRŠCI

Polazeći od činjenice da naša MZ praktično pripada najužem gradskom jezgru, gde deluje niz kulturnih institucija, održavaju se brojni festivali i druge kulturne manifestacije. Takva kulturno-umetnička produkcija pruža priliku svakom građaninu da konzumira i uživa u umetničkim vrednostima, te naše aktivnosti treba da se usmere u približavanju umetničkih produkcija i vrednosti građanima. To znači da svojim aktivnostima animiramo građane i usmerimo njihovu pažnju prema pravim umetničkim ostvarenjima. Naše aktivnosti ići će u pravcu organizovanja manifestacija i oblika u Mesnoj zajednici kao što su:

Dani kulture i umetnosti Liman

Za održavanje i organizovanje ovakve manifestacije Radna grupa treba da razradi koncept, vreme održavanja, stukturu i oblike programa. U vezi sa ovim Savet treba da obavi potrebne konsultacije sa kulturnim institucijama u gradu.
Pozorišno veče građana Limana

Povodom 10. novembra, Dana MZ, obezbediti izvođenje jedne pozorišne predstave i susret sa pozorišnim umetnicima.

Tribine, promocije, izložbe i predavanja

Posebno raditi na afirmaciji mladih umetnika iz naše sredine putem promocija knjiga, organizovanje likovnih izložbi, promocija muzičkih stvaralaca, promocija darovitih malidh naučnika itd.

Raditi na organizovanju izložbi pasioniranih kolekcionara u prostorijama MZ: kolekcije sakupljača predmeta narodne radinosti, sakupljača slika i fotografija, numizmatičara, organizovanje izložbi cveća itd.

Na realizaciji ovih programa posebno uspostaviti saradnju sa MZ „Boško Buha“ - računajući na korišćenje njihovog prostora i izvideti mogućnost za otvaranje tribine za promociju umetničkih vrednosti.

Savet će posebno brinuti o uspostavljanju stalne i sadržajne komunikacije sa građanima informišući ih o svom radu i problemima MZ, i crpeći od njih ideje i predloge o unapređenju kulture ukupnog razvoja i života u MZ „Liman“, težeći da i putem medija dobijemo podršku i da se prate aktivnosti koje budemo vodili. U tom kontekstu smatramo da je najznačajnije što je došlo do otvarnja veb sajta MZ Liman www.mzliman.org.

VII
PROSLAVA 10. NOVEMRA – DANA MESNE ZAJEDNICE

Na 10. novembar koji je značajan dan za našu MZ, treba gledati kao na priliku da se putem raznih manifestacija građani podsete na svoju osnovnu asocijaciju, kao oblik organizovanja društva i države, na svoju mesnu zajednicu. U tom kontekstu treba
organizovati kulturne i sportske manifestacije.

− organizovati turnir u malom fudbalu, šahovski turnir i druge turnire, pre svega za decu i omladinu.

− POZORIŠNO VEČE

U saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem organizovati pozorišno veče za građane MZ u SNP. To veče da se prikaže predstava specijalno za naše građane kao na primer „Brod za lutke“ ili „Je li bilo kneževe večere“. Na predstavu pozvati stanovnike MZ a pre svega sve one koji su izašli na izbore 16. maja.

ODRŽATI ZAVRŠNU SVEČANOST POD MOTOM: „LIMAN NAŠ DA UČINIMO SPOKOJNIM, KULTURNIM, MIRNIM, TOLERANTNIM, UČINIMO GA PROŠIRENOM PORODICOM NAŠOM“

Manifestaciju organizovati u restoranu „Plej Of“ 10. novembra sa programom:
− prigodna beseda predsednika Saveta ili nekog od članova Saveta MZ.
− Kulturno umetnički program
− dodeljivanje nagrade MZ i to za najlepši cvetni balkon
− izvideti mogućnosti da se nagrade pojedini radnici i stvaraoci, najzaslužniji iz javnih preduzeća i javnih službi koji obavljaju svoju dužnost na našem području, kao što su Gradska čistoća, Revnost, Stan, najbolji policajac, najbolji predsednik zgrade itd.

U cilju podsticanja stvaralaštva mladih, a koji teže postižu afirmaciju MZ će organizovati promociju mladih umetnika, na primer, organizacijom izložbe nekog od likovnih stvaralaca naše sredine, ili vršiti promociju prve knjige i slično.

Smisao organizovanja ovakvih programa je u afirmaciji uloge MZ i vezivanju svih onih od kojih zavisi naša programska aktivnost da budu više zainteresovani za obavljanje svojih poslova a u korist naših građana. Da bi sproveli ove naše namere biće potrebno tražiti pomoć od donatora i sponzora, a to podrazumeva da uspostavimo kontakt sa društvenim fondovima koji deluju u našem gradu i šire.

VIII
METOD RADA SAVETA I OBJEDINjAVANjA SVIH SUBJKATA MZ

Savet će na realizaciji ovog programa i uopšte, u vršenju svoje društvene funkcije, koje su nam poverili građani na neposrednim izborima i to njih 620, raditi kroz plenarne sednice Saveta, a i svakodnevnim pojedinačnim angažovanjem, prema realnim mogućnostima, na rešavanju konkretnih problema građana i MZ.
Savet će formirati svoja radna tela koja će sačinjavati članovi Saveta i drugi građani za sledeće oblasti:

I Aktivnost na pitanjima od šireg gradskog i društvenog značaja
II Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i borba z ekološku kulturu življenja
III Razvoj privatnog biznisa i problem nelegalne prodaje poljoprivrednih proizvoda – zelena pijaca
IV Održavanje stambenih zgrada i borba za viši nivo kolektivnog i urbanog načina življenja i stanovanja.
V Društvena briga o deci , omladini i socijalno ugroženim građanima.
VI Proslava 10 novembra, Dana MZ

Članovi Saveta MZ će se opredeliti u kojoj od ovih oblasti, naravno prema afinitetu, žele da se više angažuju, a na bazi tog opredeljenja Savet će imenovati rukovodioce radnih grupa.

Predlog ovog programa Svet je razmotrio i usvojio na sednici održanoj 1.. jula 2009. godine. On je podsticaj i okvir za koji računamo da je realan, a biće realizovan onoliko koliko se svi članovi Saveta budu radno i neposredno angažovali, a naročiti animirajući građane da uzmu učešće u njegovoj realizaciji.

Na Svetu je da učini ono što je moguće i što od nas zavisi, a naravno da će globalne i društvene prilike, a naročito nosioci vlasti u gradu, mnogo uticati na realizaciju ovog u prvi mah ambicioznog a i realnog programa aktivnosti Saveta. Uvereni smo da čemo učiniti neke pomake i da ćemo opravdati poverenje naših birača
 

Predsednik SAVETA MZ
Marko Vojnović

 


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?