Poslednja izmena
30.01.2010

 

 

 

 DOKUMENTA  
Komentari
PROGRAM KOMUNALNO-INVESTICIONIH RADOVA ZA 2010.
 
 

23.10.2009

GRAD NOVI SAD
MESNA ZAJEDNICA „LIMAN“
Drage Spasić 1
Novi Sad
mzl@mzliman.org 
www.mzliman.org 
Dana: 23.10.2009.
Broj 63/09

ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA
Veza: vaš dopis br. 03-9836 (13.10.2009.)

Predmet: PROGRAM KOMUNALNO-INVESTICIONIH RADOVA ZA 2010.

Na osnovu vašeg zahteva, a što čini i redovnu našu aktivnost, Savet Mesne zajednice „Liman“, na sednici održanoj 15. oktobra 2009. godine, razmotrio je vaš dopis i polazeći od realnog stanja i potreba stanovnika MZ „Liman“, doneo je sledeći: Program investiciono-komunalnih radova i uređeivanja građevinskog zemljišta za 2010. godinu.

I
IZGRADNJA KUĆICA – OGRADA ZA KONTEJNERE ZA SMEĆE

Manipulacija i čuvanje kontejnera za smeće, predstavlja ozbiljan problem za stanovnike, a i JKP „Čistoću“. Zato predlažemo da se sagrade KUĆIĆE – OGRADE za kontejnere i to u ulicama:

Jiričekovoj,
Veljka Petrovića od broja 7 do Sunčanog keja,
Drage Spasić,
Fruškogorska (cela neparna strana),
Strumička,
Vladislava Kaćanskog.

Za ove investicije potrebno je angažovati stručnjake JKP „Čistoća“ koji će sa Savetom MZ odrediti loklitete.

Napominjemo da su za ovu investiciju skupštine zgrada spremne da participiraju prema dogovoru sa vama.

II
OZELENJAVANJE POVRŠINA I POSTAVLJANJE KLUPA ZA SEDENJE

Potrebno je urediti prostore između zgrada a naraočito na potezu ulice Milke Grgurove gde su prilikom dogradnje zgrada upropaštene zelene površine.

Na Sunčanom keju poterebno je na potezu od Vodovoda do Mosta Slobode zasaditi adekvatno drveće koje je upropašteno u vreme izgradnje magistralnog vovodovoda,
Za sve ulice potrebno je planirati ukupno 20 klupa za sedenje na čemu naročito insistiraju stariji građani.

Popraviti ogradu oko zelene površine u ulici Fruškogorska (na više meste je uništena).
Izvideti mogućnost izgradnje u produžetku trotoara u Fruškogorskoj ulici od sadašnjeg postojećeg do ulaza u Štrand – leva strana. Ozbiljan problem je kretanje i komunikacija u tom delu okretnice i stajališta za taksiste, a naročito za majke sa decom.

III
PARKING PROSTOR

Problem parkiranja vozila sve ozbiljnije se javlja i u našoj MZ, a naročito u vreme sezone kupanja. Taj problem se posebno oseća od kad je uvedena naplata parkinga oko Štranda, te mnogi kupači svoja vozila parkiraju po okolnim ulicama i zauzimaju prostor stanovnika koji tu žive i parkiraju svoja vozila. Zato smatramo da treba uraditi sledeće:

U ulici Veljka Petrovića od broja 1 do 7 postojeći široki trotoar koji se nalazi ispred zgrada i sopstvenih garaža pretvoriti u parking u delovima koji ne ometaju ulazak u sopstvene garaže. Tu se može napraviti parking za više od 30 vozila.

Improvizovani parking prostor u ulici Veljka Petrovića između Sunčanog keja i Drage Spasaić izgraditi praking po odgovarajućim standardima u asfaltirani parking prostor.

Izgraditi parking prostor u neposrednoj blizini restorana Play Off (koji je sada neasfaltiran i neobeležen).

U celini smatramo da je potrebno da ekipa stručnjaka vašeg Zavoda, Gradske uprave za saobraćaj i Parking servisa, izvriši snimanje celog terena MZ i odredi moguća i potrebna mesta za izgranju parkirališta.

IV
DEČJA IGRALIŠTA

Ugrentno je potrebno urediti devastirano postojeće dečje igralište na Sučnanom keju i urediti igralište (popraviti, ofarbati) između Srumičke, Drager Spasić i Fruškogorske.
Izvideti mogućnost izgradnje novog dečjeg igrališta u ulici Veljka Petrovića, na prostoru između zgrada Vladislava Kaćanskog i zgrade broj 13 ulice Drage Spasić.
Takođe izvideti mogućnost izgradnje dečjeg igrališta na zelenoj površini iza Drage Spasić 1.

V
REGULISANJE SAOBRAĆAJA U FRUŠKOGORSKOJ ULICI

Saobraćajni problem postaje sve izraženiji u Fruškogorskoj ulici naročito u periodu sezone kupanja. Problem se naročito ogleda u izlaženju vozila iz ulica Drage Spasić i Resavske. Zato smatramo da je neophodno izgraditi SEMAFOR na raskrsnici Fruškogorska – Drage Spasić – Resavska.

Nalazimo za potrebno da napomenomo da je poslednjih godina na ovoj raskrsnici bilo više saobraćajnih nesreća sa teškim povredama pešaka i velikom materijlnom štetom na vozilima.

Skrećemo vam pažnju da se građani Fruškogorske ulice mnogo žale na enormne brzine kojima se vozila kreću u Fruškogorskoj ulici i zahtevaju, ako se ne postavi semafor, da se na odgovarajućim mestima instaliraju „ležeći policajci“.

VI
JAVNA RASVETA

Potrebno je instalirati javnu rasvetu u neposrednoj blizini restorana Play Off na Sunčanom keju gde se zbog sadašnjeg stanja okupljaju sumnjive grupe ljudi i strvaraju ozbiljne probleme gostima restorana i stanarima obližnjih zgrada.

Prema izrađenom projektu potrebno je instalirati javnu rasvetu na prostoru između zgrada Fruškogorstka 25, 27 i 29.

VII
INVESTICIJE PO GLAVNOM PROJEKTU IZGRADNJE KANALIZACIJE I PARTERNOG UREĐENJA PROSTORA U BLOKU IZMEĐU VELJKA PETROVIĆA OD 6 DO 10 I FRUŠKOGORSKE OD 15 DO 19

Prema izrađenom glavnom projektu ZIG-a izvršiti rekonstrukciju kanalizacije sa izgradnjom kolektora u ulici Veljka Petrovića. Treba izvršiti parterno uređenje bloka i zelenih površina.

***

Savet Mesne zajednice donoseći ovakav plan imao je u vidu i tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nazimo, ali smatramo da je naša MZ godinama bila zapostavljena sa investicionim ulaganjima i da sve ovo što je u našem programu ne iziskuje velika sredstva u odnosu na potrebe drugih delova grada i mesnih zajednica. Mi smo vam na rapsolaganju da u daljoj aktivnosti na programu uređenja građevinskog zemljišta u 2010. godini, sagledavamo svaku predloženu tačku i da zajedno sa vama pronalazimo najadekvatnije rešenje.

Želimo vam uspeha u donošenju i realizaciji plana uređenja građevinskog zemljišta u 2010-toj godini.

PREDSEDNIK SAVETA

Marko Vojnović


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?