Poslednja izmena
10.01.2014

 

 

 

 mesna zajednica  
Komentari
Savet mesne zajednice
 
 

10.01.2014.

 

O mesnoj zajednici

Pojam mesne zajednice
Organizovanje mesne zajednice
Nadležnosti – prava i obaveze mesnih zajednica
Savet mesne zajednice
Nadzorni odbor
Lokalna samouprava
Mesna kancelarija
Sve mesne zajednice
Novog Sada

Organi mesne zajednice su:

• SAVET MESNE ZAJEDNICE
• NADZORNI ODBOR

Savet mesne zajednice:

1. NADLEŽNOST

Donosi statut mesne zajednice uz saglasnost Skupštine opštine, odnosno grada

Donosi program rada, završni račun i finansijski plan mesne zajednice
Pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa

Vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa,

Stara se o sprovodenju referenduma koji se raspisuje na teritoriji opštine, za delove opštine, mesnu zajednicu, deo mesne zajednice

Stara se o sprovođenju pismenog izjašnjavanja građana

Usvaja jednogodišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu mesne zajednice

Obrazuje komisije, mirovna veća, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana u skladu sa zakonom i ovom odlukom

Određuje naziv i sedište mesne zajednice, po predviđenom postupku, u statutu mesne zajednice

Izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova građana

Vrši i druge poslove utvrđene odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica

2. SASTAV

Broj članova saveta mesne zajednice uređuje se statutom mesne zajednice
Savet mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika koji se biraju iz reda članova saveta

Predsednik saveta mesne zajednice predstavlja, zastupa mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana mesne zajednice

Sekretar mesne zajednice je i sekretar saveta mesne zajednice.

3. IZBOR ČLANOVA SAVETA

Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine opštine,odnosno Skupštine grada u skladu sa aktima mesne zajednice.

Izbori za članove Saveta mesne zajednice mogu se sprovesti na više načina, koji se utvrđuju odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuju mesne zajednice, odnosno bliže utvrđuju statutom mesne zajednice.

Mogući postupci za izbor članova saveta mesne zajednice su:

- neposrednim tajnim glasanjem, većinskim izbornim sistemom gde se sprovodi postupak kandidovanja, izbor izborne komisije,
- neposredni izbori sa određivanjem dana izbora i rokova za sprovođenje izbornih radnji. Mesna zajednica se u tom slučaju može podeliti na više izbornih jedinica ili se izbori organizuju u MZ kao jednoj izbornoj jedinici
- neposredno na zboru građana javnim ili tajnim glasanjem,

Članovi saveta biraju se na četiri godine.

4. KONSTITUISANjE SAVETA

Savet mesne zajednice se konstituiše u roku od 8 dana, od dana sprovedenih izbora.
Prvu konstitutivnu sednicu saveta mesne zajednice saziva predsednik saveta mesne zajednice prethodnog saziva. Konstitutivna sednica može se održati ako njoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.

Na prvoj sednici saveta, iz reda članova saveta biraju se predsednik i zamenik predsednika saveta mesne zajednice.

5. PRESTANAK ČLANSTVA U SAVETU

Članstvo u savetu prestaje istekom vremena na koji je član saveta biran, pre isteka roka na koji je član saveta biran pod sledećim uslovima:

• njegovom ostavkom
• gubljenjem poslovne sposobnosti
• ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju najmanje 6 meseci,
• gubljenjem državljanstva ili promenom prebivališta van područja MZ
• izglasavanjem opoziva
• smrću

6. OPOZIV SAVETA

Savet može da bude opozvan:
- ako ne vrši svoje poslove ( po usvojenim planovima i programima rada mesne zajednice)
- ako poslove vrši tako da oštećuje zajedničke interese građana mesne zajednice
- ako zbor građana ne prihvati izveštaj o radu saveta, i u drugim slučajevima utvrđenim ovom odlukom i statutom mesne zajednice

Predlog za donošenje odluke o pokretanju postupka opoziva saveta mesne zajednice u celini, i pojedinog člana, mogu da podnesu:
- najmanje 50 građana svojim potpisima,
- nadzorni odbor,
- Skupština opštine, odnosno grada
- Izvršni organ Skupštine opštine opštine, odnosno grada
- drugi predlagač, utvrđen statutom mesne zajednice

Postupak opoziva saveta mesne zajednice utvrđuje se odlukom skupštine opštine, odnosno grada kojom se uređuje rad mesnih zajednica i statutom mesne zajednice.

7. RADNA TELA SAVETA

Savet mesne zajednice može da obrazuje određena stalna ili povremena radna tela: komisije, odbore, mirovna veća i slično, u cilju pripreme, razmatranja i rešavanja nekih pitanja iz nadležnosti saveta.

U odluci o obrazovanju radnog tela, savet mesne zajednice odrediće broj, strukturu, nadležnost, mandat, podnošenje izveštaja.

Stalna i povremena radna tela, po pravilu imaju predsednika i najmanje dva člana, a mogu imati i svoje zamenike.

Radna tela odlučuju većinom od ukupnog broja članova.

Preuzeto sa sajta: Mesna zajednice

Još
 

Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar

 

Vrh strane

 

ULICE MZL
STATISTIKA MZ "LIMAN"

 

GRAD

Organizacija Grada Novog Sada

Gradske četvrti
Novog Sada

Javna preduzeća
čiji je osnivač skupština grada

Javno-komunalna preduzeća

Mesne zajednice
Novog Sada

 

LIMAN

 

Šta zanči reč liman?
Znate li šta znači reč liman?

LIMAN KROZ ISTORIJU
Sve je počelo 1764. sa Velikim limanom...

LIMANI - gradske četvrti Novog Sada
Koliko ima limana u Novom Sadu? Četiri. A znate li gde je koji?